Missie en Visie

vzw Ter eecken

Missie 

Het Centrum Ambulante Revalidatie Ter Eecken staat in voor het begeleiden van de zorggebruiker en zijn context naar een optimale participatie met het oog op een maximale levenskwaliteit. 

Concreet vertaalt zich dit in volgende visie:  

Een kwaliteitsvol multidisciplinair zorgtraject staat in onze werking via hulpvraaggericht werken centraal. We vertrekken vanuit de sterktes van de zorggebruiker en zijn context.  
Tijdens de behandeling willen we als CAR zowel voor kind als context een veilige haven zijn waarin er bij aanvang van therapie sterk wordt ingezet op verbinding maken met het kind en zijn/haar context. Vanuit deze vertrouwensband worden ouders/context en zorggebruiker ondersteund in het formuleren van hun hulpvragen. Deze hulpvragen worden door het behandelend team vanuit de bio-psychosociale achtergrond geïnventariseerd en opgenomen.  

Het behandeltraject wordt regelmatig, in overleg met de zorggebruiker en/of context, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Hierbij benadrukken we het belang van transdisciplinariteit en de samenwerking met externe hulpverleners. Hierin neemt het CAR vanuit zijn deskundigheid en met een kritische blik een coachende rol op. We streven in elke begeleiding naar zorg op maat. De betrokkenheid en motivatie van de context achten we zeer belangrijk. 

Als therapeut zijn we in staat om de behoeften van het kind in kaart te brengen. We houden steeds rekening met de draagkracht van het kind en zijn context en passen ons handelen hier voortdurend naar aan. 

In elke behandeling achten we traditionele waarden zoals empathie, echtheid en respect belangrijk. 

We respecteren daarnaast de vertrouwelijkheid van informatie en gebruiken deze enkel in belang van ondersteuning van context en zorggebruiker. 

Als behandelend team ijveren wij naar een correcte professionele beeldvorming van elke zorggebruiker, waarbij elk teamlid zijn verantwoordelijkheid neemt, vanuit zijn eigen expertise. Dit betekent dat de nodige observaties en onderzoeken zullen gebeuren om, volgens de criteria omschreven in recentelijke wetenschappelijke literatuur, tot differentiaaldiagnostiek te komen. 

In ons centrum stellen we volgende waarden voorop: 

Alle medewerkers engageren zich ten volle om een efficiënt antwoord te bieden op de hulpvraag. Hierbij vragen we aan elke medewerker een maximale inzet om: 

Gelijktijdig engageert CAR Ter Eecken zich om: 

Tenslotte benadrukken we het belang van respect voor de eigen waarden, de eigen cultuur en de privacy van onze zorggebruikers en collega’s. Dit betekent dat elke medewerker: